การคุ้มครองความรับผิด (Liability Protection)

เพราะคุณจะรับผิดชอบเฉพาะธุรกรรมที่คุณทาเท่านั้น

อุ่นใจได้ว่าสถาบันการเงินที่ออกบัตร Mastercard® ให้คุณจะไม่กล่าวโทษให้คุณต้องรับผิดชอบในธุรกรรมที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ในฐานะผู้ถือบัตร Mastercard ความคุ้มครอง Liability Protection มีผลใช้กับการซื้อสินค้าในร้านค้า ผ่านทางโทรศัพท์ ออนไลน์ หรือทางอุปกรณ์มือถือ ในฐานะผู้ถือบัตร ธนาคารของคุณอาจมีนโยบายความรับผิดอยู่แล้วในการให้ความคุ้มครองแก่คุณ

หากต้องการได้รับความคุ้มครองการรับผิดจากธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต:

  • กรุณาใช้ความระมัดระวังอในการปกป้องบัตรของคุณจากการสูญหายหรือถูกขโมย
  • รายงานการสูญหาย ถูกขโมย หรือการใช้บัตรของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ธนาคารของคุณทราบอย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
  • ดูแลบัญชีของคุณให้อยู่ในสถานภาพที่ดี โดยการชาระหนี้ตรงเวลาและให้อยู่ในวงเงินที่ได้รับของคุณ
  • ปรึกษากับธนาคารของคุณเพื่อค้นหาว่ามีวิธีการรักษาความปลอดภัยอื่นใดอีกบ้างในการคุ้มครองคุณจากธุรกรรมการฉ้อโกง

คุณสมบัตินี้จะคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่คุณในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน การซื้อสินค้าออนไลน์ และการซื้อเพื่อการท่องเที่ยวของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของผู้บริโภค